Nastavte správne súbory cookie GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je účinné vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018. Keďže GDPR kladie osobitný dôraz na súbory cookie a znamená, že pre prevádzkovateľov webových stránok vstupujú do platnosti dôležité nové nariadenia, zostavili sme pre vás prehľad najdôležitejších informácií.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Aby sme vám pomohli s vecami ako GDPR, CMP a súhlas, zostavili sme tu najčastejšie otázky.

 • Čo je GDPR?

  GDPR je skratka pre General Data Protection Regulation, v angličtine je známa ako GDPR alebo General Data Protection Regulation. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje, ako musia súkromné spoločnosti nakladať s osobnými údajmi. Nariadenie nadobudlo účinnosť 27. apríla 2016 a povinné je od 25. mája 2018. To znamená, že normy ochrany údajov budú štandardizované a záväzné v celej EÚ . Text GDPR je dosť všeobecný a je určený na implementáciu do konkrétneho vnútroštátneho práva. Na tento účel je určené takzvané nariadenie ePrivacy .

 • Čo je nariadenie ePrivacy ?

  Nariadenie ePrivacy bude v budúcnosti upravovať nakladanie s osobnými údajmi najmä v elektronickej komunikácii (internet, email a pod.). Nezamieňajte si to so zásadami ePrivacy („Zásady používania súborov cookie“), ktoré vstúpili do platnosti pred GDPR a obmedzujú používanie súborov cookie. Keďže GDPR sa zaoberá ochranou údajov vo všeobecnosti, členské štáty potrebujú konkrétnejšie zákony a nariadenia pre konkrétne prípady použitia. Ochrana údajov na internete zohráva obzvlášť dôležitú úlohu, pretože sa tu zhromažďuje a spracúva množstvo osobných údajov, často spôsobom, ktorý nie je pre používateľa transparentný. Nariadenie ePrivacy , ktoré by malo vstúpiť do platnosti najskôr v roku 2025, zavedie prísnejšie pravidlá pre súbory cookie a technológie sledovania. Vďaka kombinácii GDPR a nariadenia ePrivacy je práca so súbormi cookie a inými technológiami sledovania ešte dôležitejšia.

Kto musí dodržiavať GDPR cookies?

Pokiaľ ide o online reklamu, súbory cookie GDPR zohrávajú úlohu okrem iného:

 • vydavateľ má sídlo v EÚ
 • inzerent má sídlo v EÚ
 • sprostredkovatelia/siete/makléri/… majú sídlo v EÚ
 • návštevník webovej stránky / príjemca reklamy má sídlo v EÚ
 • zainteresovaná tretia strana (napr. poskytovateľ reklamného servera) sídli v EÚ

To znamená, že GDPR sa vzťahuje aj na spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ , ale dodávajú reklamu občanom EÚ .

Consent-Lösungen für Agenturen

Na bezpečnej strane

Čo sú osobné údaje podľa textu GDPR?

Osobné údaje vyžadujú osobitnú ochranu. Tento výraz sa vzťahuje na akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľného jednotlivca. Pred spracovaním, uložením alebo postúpením jeho údajov musí používateľ predovšetkým dať výslovný súhlas .

 • Prihlasovanie a odhlasovanie súborov cookie GDPR

  Tento súhlas sa označuje ako opt-in . Postup poznáte napríklad z newslettrov: Musíte sa aktívne zaregistrovať a ešte potvrdiť e-mailovú adresu (double opt-in). Spoločnosti vám nesmú posielať nevyžiadanú reklamu.

  Napríklad niektoré zákony o ochrane osobných údajov, ako je napríklad kalifornský zákon CPRA (kalifornský zákon o ochrane osobných údajov), ktorý nahrádza bývalý CCPA (kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov), umožňujú výnimku. V tomto prípade sú cookies nastavené štandardne. CPRA rozširuje práva spotrebiteľov a zavádza prísnejšie požiadavky na ochranu údajov na ďalšie zlepšenie ochrany osobných údajov.

 • Osobitné práva dotknutých osôb

  • Informačná povinnosť zodpovednej osoby: O spracúvaní údajov musíte návštevníka informovať komplexne a úplne. To zahŕňa aj účely/ciele/zámery a iných príjemcov, ako sú poskytovatelia tretích strán. Používateľa musíte tiež informovať o jeho právach v oznámení o súboroch cookie GDPR
  • Právo na informácie : Na žiadosť dotknutej osoby musíte poskytnúť úplné informácie o tom, či a aké údaje ste uložili alebo odovzdali, za akým účelom atď.
  • Právo na opravu : Ak používateľ súhlasí so spracovaním údajov, musíte ich na požiadanie opraviť alebo aktualizovať.
  • Právo na vymazanie („byť zabudnutý“): Používateľ môže svoj súhlas odvolať, ako aj nariadiť okamžité vymazanie.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba môže požiadať, aby ste obmedzili používanie zhromaždených údajov, a to aj v prípade, že predchádzajúci súhlas umožňoval širšie spracúvanie.

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre môj online marketing?

GDPR má pre online reklamu nasledujúci konkrétny význam:

 1. Nastavenie cookies už nie je možné bez súhlasu. To znamená, že môžete sledovať iba akcie, na ktoré používateľ výslovne udelil súhlas. Všetky ostatné súbory cookie musia byť zablokované. Potrebujete text oznámenia o súboroch cookie GDPR.
 2. Ukladanie osobných údajov už nie je možné bez súhlasu. V súvislosti s online marketingom sa to týka najmä IP adresy návštevníka.
 3. Prenos osobných údajov už nie je možný bez súhlasu. Napríklad v rámci OpenRTB alebo vo forme zástupných symbolov už nesmiete odovzdávať údaje, ako je IP adresa návštevníka.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Článok 9 GDPR

Spracovanie špeciálnych kategórií

Spracúvanie osobných údajov je pre inzerentov o to zaujímavejšie, že sú k dispozícii podrobnejšie informácie o ich cieľovej skupine. GDPR výslovne chráni niektoré osobné údaje ešte prísnejšie.

 • obmedzenia spracovania údajov

 • Spracovanie nasledujúcich údajov je preto podľa článku 9 GDPR výslovne zakázané:
  • Etnický pôvod
  • Politické názory/Únia
  • viera/náboženstvo
  • Genetické/biometrické údaje
  • zdravotné údaje
  • sexuálna orientácia
 • Výnimky v článku 9 GDPR

  Výnimky sú definované v článku 9 ods. 2 GDPR:

  • Dotknutá osoba výslovne súhlasí so spracovaním na určené účely. Spracúvanie je nevyhnutné na to, aby dotknutá osoba mohla uplatniť svoje práva a plniť svoje povinnosti.
  • Životné záujmy
  • Spracúvanie neziskovou organizáciou v rámci jej legitímnej činnosti alebo členstva. Ak je dotknutá osoba napríklad členom politickej strany, môže interne spracovávať informácie o politickej príslušnosti.
  • Dotknutá osoba údaje zverejnila
  • V súdnych aspektoch
  • Značný záujem verejnosti
  • zdravotná starostlivosť a pracovné lekárstvo
  • Verejná zdravotná starostlivosť / núdzová reakcia
  • Archívna práca, vedecký, historický výskum a obmedzené na štatistiku

Článok 9 GDPR Banner súborov cookie

Tretie strany nastavujú súbory cookie a zhromažďujú údaje na vašich webových stránkach. Ako prevádzkovateľ zodpovedáte za informovanie svojich návštevníkov a za potvrdenie cookies. Ak chcú tretie strany zhromažďovať a spracúvať osobné údaje v zmysle článku 9 GDPR, banner cookie GDPR musí obsahovať špecifikované účely. Treba s nimi preto zaobchádzať ešte citlivejšie ako so všeobecnými vyjadreniami o veku, pohlaví atď. Transparentnosťou získate spokojnosť zákazníkov a vyššiu mieru akceptácie. Vyšší predaj získate aj prostredníctvom príjmov z reklamy od inzerentov na vašej stránke.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre moju webovú stránku?

Ak ste vydavateľ, vydavateľ, sieť, SSP, agentúra alebo inzerent, s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť v budúcnosti získať súhlas používateľa . Na to potrebujete poskytovateľa správy súhlasov, ako je náš správca súhlasov .

 • Súbor cookie banner GDPR

  Banner cookies informuje návštevníka o súboroch cookies a ich fungovaní . Cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webovej stránky, musia byť (logicky) akceptované. Oznámenie o súboroch cookie GDPR nesmie obsahovať žiadne vopred nastavené začiarknutia. Zákon nepredpisuje, ako má banner cookie GDPR vyzerať. Využite preto voľnosť a voľnosť pri navrhovaní oznámenia o súboroch cookie najlepším možným spôsobom . So správnym know-how ste v súlade so zákonom a zároveň ste ústretoví k zákazníkom!

 • Nastavte súbory cookie GDPR pomocou consentmanager

  S naším poskytovateľom správy súhlasu máte úplný prehľad o súboroch cookie GDPR, ktoré používate. Vďaka pripraveným návrhom a textom vo viac ako 30 jazykoch môžete začať ihneď a máte istotu, že budete vždy spĺňať požiadavky GDPR. Integrovaný prehľadávač súborov cookie denne kontroluje vašu webovú stránku, či neobsahuje nových poskytovateľov a automaticky blokuje všetky súbory cookie bez súhlasu. Náš nástroj je možné integrovať do akéhokoľvek bežného systému a je kompatibilný prakticky so všetkými aplikáciami. Banner GDPR cookie si môžete prispôsobiť svojmu dizajnu a zneniu a vykonať ďalšie nastavenia, napríklad čo sa týka tlačidiel. Systém používa A/B testovanie na určenie, ktoré nastavenia fungujú najlepšie, tj majú najlepšiu mieru prijatia medzi návštevníkmi.

 • Ochrana údajov je jednoduchá

  Ak používatelia využijú svoje práva, musia okamžite konať. Musíte poskytnúť úplné informácie , obmedziť údaje alebo ich úplne odstrániť . To pre vás predstavuje výzvu, ako zistiť všetky tieto informácie, spracovať ich a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S naším consentmanager je to veľmi jednoduché. Poskytuje vám nielen cenný pracovný čas , ale zabezpečuje aj právnu istotu a rýchle spracovanie dopytov používateľov. Vaša profesionálna reakcia a príkladné zaobchádzanie s citlivými údajmi zvýši spokojnosť vašich zákazníkov. To následne zvyšuje dôveru vo vašu spoločnosť (vo vaše produkty, služby atď.).

Balíčky

Basic

0
Natrvalo zadarmo pre
webovú stránku
 • 5 000 zobrazení / mesiac vrátane
 • V súlade s GDPR
 • Predpripravené návrhy
 • 1 plazenie/týždeň
 • Podpora: vstupenky
 • dodatočné Zobrazenia je možné rezervovať
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • dodatočné používateľské účty

Beginner

19
Mesačne pre
webovú stránku
 • 100 000 zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,1  / 1000
 • V súlade s GDPR
 • Prispôsobiteľné vzory
 • 3 plazenia/deň
 • Podpora: vstupenky
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • dodatočné používateľské účty
Veľmi obľúbený

Standard

49
Mesačne až
3 webové stránky alebo aplikácie
 • 1 milión zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,05  / 1000
 • v súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • 10 plazení/deň
 • Podpora: Vstupenka a e-mail
 • dodatočné používateľské účty

Agency

195
Mesačne až
20 webových stránok alebo aplikácií
 • 10 miliónov zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,02  / 1000
 • v súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • 100 plazení/deň
 • 10 dodatočných používateľské účty
 • Podpora: Lístok, e-mail a telefón
 • Správca osobného účtu

Enterprise

Na požiadanie
Mesačná cena podľa individuálnej dohody
 • Akékoľvek zobrazenia / mesiac
 • dodatočné Názory:0,02  / 1000
 • v súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • Akékoľvek plazenie/deň
 • akýkoľvek dodatok. používateľské účty
 • Podpora: Lístok, e-mail a telefón
 • Správca osobného účtu

Zodpovednosť a sankcie

 • Podľa § 82 ods. 2 GDPR , každý zodpovedný za spracovanie zodpovedá za škodu. Keďže návštevník vašej webovej stránky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov, zodpovedáte za správu súhlasu v súlade s GDPR.
 • Podľa § 83 ods. 1 GDPR musí byť v každom jednotlivom prípade účinné, primerané a (výslovne!) odrádzajúce. Výška sankcií závisí od typu a závažnosti priestupku voči súborom cookie GDPR. Zákonodarca prikladá značnú dôležitosť ochrane údajov. Vaši zákazníci to vidia rovnako. Súlad s GDPR je preto vo vašom najlepšom záujme z finančných dôvodov aj z dôvodov dobrej povesti.
 • Príklad: Porušenie súhlasu (ako je článok 9 GDPR) alebo porušenie práv dotknutých osôb môže viesť k pokute až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 % globálneho ročného obratu ; počíta sa vyššia suma.
 • Presadzovanie GDPR sa v posledných rokoch sprísnilo, za jeho porušenie sa ukladajú značné pokuty. Nedávne rozsudky ukázali, že správcovia údajov aj spracovatelia údajov môžu niesť rovnakú zodpovednosť. Zvlášť zdôraznené boli porušenia medzinárodných smerníc o prenose údajov, ako aj nasadenie nevyhovujúcich bannerov súborov cookie a nezákonné spracovanie údajov detí. V dôsledku toho by spoločnosti mali neustále kontrolovať a prispôsobovať svoje postupy ochrany údajov, aby sa vyhli vysokým pokutám a dodržiavali požiadavky GDPR.

Kontrola webovej stránky GDPR

S našou bezplatnou kontrolou webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či je vaša stránka v súlade s GDPR. Prehľadávač súborov cookie integrovaný v consentmanager vykonáva túto kontrolu webovej stránky GDPR niekoľkokrát denne, aby našiel a kategorizoval nových poskytovateľov a súbory cookie. Takže ste vždy na bezpečnej strane.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Teraz sa uistite, že vaša webová stránka je v súlade s TTDSG/TDDDG

 • Zákon o ochrane údajov o telekomunikačných digitálnych službách (TDDDG) nahrádza TTDSG a bol aktualizovaný 14. mája 2024. Bol prispôsobený tak, aby nemecké právo bolo v súlade s Európskym zákonom o digitálnych službách (DSA). (TDDDG) chráni telekomunikačné tajomstvo a vytvára osobitné predpisy na ochranu osobných údajov v telekomunikačných a digitálnych službách. Stanovuje požiadavky na súkromie týkajúce sa prichádzajúcich hovorov, potlačenia identifikácie volajúceho, automatického presmerovania hovorov a zoznamov koncových používateľov. Poskytovatelia digitálnych služieb musia prijať technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov a poskytnúť informácie o inventári a údajoch o používaní. Zákon tiež upravuje ochranu súkromia pre koncové zariadenia a určuje zodpovedné dozorné orgány pre ochranu údajov v telekomunikáciách s prihliadnutím na povinnosti podľa štátneho práva a federálneho zákona o ochrane údajov.
 • Otestujte consentmanager a ponúknite svojim návštevníkom hmatateľnú pridanú hodnotu , ktorá vytvorí dôveru. V posledných mesiacoch sa objavili správy o úniku dát a nedostatočnej ochrane súkromia. Profesionálnym dotazom od správcu súhlasu ukážete svojim návštevníkom, že túto tému beriete veľmi vážne.
 • A čo viac: všetky rozhodnutia dávate hneď od začiatku transparentne do rúk svojim potenciálnym zákazníkom. To bude mať pozitívny vplyv na imidž a serióznosť vašej webovej stránky . Nielenže zabezpečujú dodržiavanie zákona o ochrane údajov, ale aktívne investujú do spokojnosti návštevníkov. Hodnotenia a konverzie možno optimalizovať znížením miery odchodov a predĺžením dĺžky pobytu.
 • Tu sa môžete presvedčiť o tom, že consentmanager sa vám môže vyplatiť nielen na dôležitej úrovni ochrany údajov. Nový zákon o údajoch je strategicky dôležitý najneskôr od prijatia rozhodnutia. So consentmanager môžete implementovať holistické riešenie, z ktorého budete ako prevádzkovateľ webovej stránky profitovať na mnohých úrovniach. Prvé kroky môžete urobiť hneď teraz.

História GDPR

Európsky parlament uverejňuje prvé odporúčanie
Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má prvé „orientačné hlasovanie“
Európsky parlament, Rada a Komisia ukončili svoje rokovania
Výbor EÚ hlasuje za rokovania medzi týmito tromi stranami
Rada EÚ odporúčanie prijíma
Európsky parlament odporúčanie prijíma
Predpisy vstupujú do platnosti
Nariadenia sa teraz majú uplatňovať vo všetkých členských štátoch
Rozsudok Schrems II vyhlasuje štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA za neplatný
Pre medzinárodné prenosy údajov sa zavádzajú nové štandardné zmluvné doložky (SCC).
Je prijatá následná dohoda po Schrems II, Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA
Obrovské pokuty GDPR sú uvalené na Meta a ďalších technologických gigantov
Prebiehajúci vývoj v oblasti ochrany údajov a globálnych zákonov o ochrane údajov vrátane aktualizácií nariadenia ePrivacy očakávaných do roku 2025

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

Už sme pomohli viac ako 25 000 webovým stránkam dosiahnuť súlad s GDPR, TTDSG a ePrivacy

Medzi našich klientov patria niektoré z najväčších webových stránok a najznámejších značiek na svete.

… a mnoho ďalších.

často kladené otázky

Nie ste si istí, či potrebujete CMP?

Aby sme vám pomohli s vecami, ako sú GDPR, CMP a súhlas, zhrnuli sme tu najčastejšie otázky.

V súlade s nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách a GDPR musia byť súbory cookie zvolené prostredníctvom opt-in. To znamená, že žiadne nie sú vybraté vopred (predvolené). Podľa GDPR musíte výslovne a aktívne súhlasiť s cookies, ak chcete povoliť spracovanie príslušnej kategórie. Banner o súboroch cookie GDPR vysvetľuje typy súborov cookie a ich použitie. Súhlas je povinný len pre tie GDPR cookies, ktoré zabezpečujú fungovanie webovej stránky.

Pomocou našej bezplatnej kontroly webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či vaša webová stránka správne prijíma súbory cookie GDPR
kladie. S Consentmanager sa kontrola zhody vykonáva automaticky.

Aby boli cookies v súlade s GDPR, vyžadujú súhlas používateľa. musíš ho
komplexne a úplne informovať bannerom GDPR cookie. Podľa GDPR sú to cookies
blokovať bez súhlasu.

Upozorňujeme, že nemôžeme poskytnúť právne poradenstvo. Niektoré body týchto často kladených otázok sa môžu časom meniť alebo ich môžu súdy interpretovať odlišne. Preto by ste sa mali vždy poradiť so svojím právnikom!